Služby

Znalecká kancelář 1. Znalecká a.s. poskytuje služby oceňování v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro následující oblasti

Oceňování majetku

 • Oceňování nemovitostí a staveb,
 • Oceňování věcných břemen a jiných právních závad váznoucích na majetku,
 • Oceňování movitého majetku, včetně technologických zařízení, strojů, dopravních prostředků, spotřebního zboží,
 • Oceňování nehmotného majetku, majetkových práv a výrobně technických a obchodních poznatků,

Oceňování podniků a jejich částí

 • Oceňování podniků a jejich částí, včetně přezkoumání smluv o převodu nebo nájmu podniku nebo jeho části,
 • Oceňování pohledávek,
 • Oceňování finančního majetku včetně cenných papírů, jejich derivátů a obchodních podílů,
 • Oceňování obchodního jmění při přeměnách společností,
 • Zjišťování hodnot vypořádacích podílů.

Právně-ekonomické přezkoumávání

 • Posuzování proveditelnosti a rentability investičních projektů, ekonomické efektivnosti občanských a průmyslových staveb a podnikatelských záměrů,
 • Přezkoumávání smluv o přeměnách obchodních společností včetně zpracovávání zpráv,
 • Přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami a vztahů mezi minoritními a majoritními akcionáři,
 • Přezkoumávání ovládacích smluv a smluv o převodu zisku,
 • Stanovování a posuzování přiměřené ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na odkoupení.

Poradenství při strategickém rozhodování

 • Pro české a zahraniční investory zpracováváme v rámci jejich rozhodovacího procesu komplexní rozbory o výhodnosti zamýšlených investic včetně podrobného zmapování majetkových vztahů k nemovitostem,
 • Právní audit (due diligence) - provedení hloubkové a komplexní prověrky podniku v souvislosti s plánovanou transakcí (nejčastěji prodejem či koupí), identifikace rizik a odkrytí potenciálů,
 • Zajištění výběrových řízení.

Legislativa

Vypracováváme znalecké posudky ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku pro řízení před státními orgány a v souvislosti s právními úkony právnických nebo fyzických osob.

Znalecké posudky jsou vyhotoveny s vědomím následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku a splňují požadavky dle § 127a Občanského soudního řádu.

Účely, pro které je nutné či vhodné použít znalecký posudek, jsou exaktně vymezeny platnými právními předpisy:

 • zákon o investičních fondech a společnostech, o penzijních fondech, o dluhopisech,
 • zákon o cenách,
 • soustava daňových zákonů,
 • občanský zákoník,
 • občanský soudní řád,
 • insolvenční zákon atd.

Účel ocenění

Ocenění a znalecké posudky jsou zpracovávány zejména pro účely:

 • zjištění hodnoty nepeněžitého vkladu do základního kapitálu obchodních společností
 • přeměn obchodních společností
 • zjištění hodnot a přezkoumávání zpráv
 • stanovení ceny obvyklé při převodech mezi ekonomicky či personálně spojenými osobami
 • prodeje a koupě nemovitého a movitého majetku, podniku nebo jeho části
 • veřejných dražeb
 • úvěrových obchodů
 • insolvenčního řízení nebo likvidace
 • daňového řízení
 • stanovení obvyklé ceny stálých aktiv
 • stanovení obvyklé ceny oběžných aktiv
 • stanovení hodnoty majetku jako důkazní prostředek při vedení soudních sporů
 • zjištění hodnoty majetku jako zástavy
 • pojištění majetku